İcra Hukuku

Etkin Hukuk ve Danışmanlık, icra ve iflas hukuku kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu konularda aşağıdaki hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:

• Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili  için avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;

• İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi;

• Her türlü (çek,senet vs.) borçlardan kaynaklanan; ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması ve teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi;

• Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi;

• Borçtan kurtulmada dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmesi;

• Şahıslar adına borçlardan kurtulmak için şahsi iflas işlemlerinin takip edilmesi;

• Şirketler için: çek, senet ve icra takipleri; iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi; iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması; şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması gibi konularda hukuki desteğin verilmesi;

• İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması