Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Medeni Hukukun bir dalı olan miras hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku ve borçlar hukuku dalları ile yakından ilişkilidir.

Hayatın en kaçınılmaz gerçeği olan ölüm ile murisin ( ölen kişinin) malvarlığı ve mirasçıları arasında bağ kuran miras hukuku, bunun neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ve durumlara uygulanmaktadır. Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Saklı Pay, Tenkis, Feragat, Tereke, Mirasın Reddi, Veraset İlamı, Muris muvazaası, Vasiyetname ve Vasiyetnamenin İptali miras hukukunun içerisindeki belli başlı konuları teşkil etmektedirler. Bununla beraber miras hukuku, ölümden önce yapılan ölüme bağlı tasarrufları da ele almaktadır.

Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.