Sigorta Hukuku

Etkin Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.
Sigorta Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
* Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
* Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
* Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
* Yangın sigortası davaları
* Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
* Tıbbi malpraktis davaları
* Ferdi Kazalara ilişkin davalar
* Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

*TTK 122. Madde  ve sair kanun maddeleri uyarınca  haklı bir neden olmaksızın sözleşmenin feshi dolayısıyla uğranılan portföy zararına ilişkin Denkleştirme tazminatı

Yıllarca sürmüş bir acentelik ilişkisinin sona ermesi ve acentelik vekaletinden azil halinde acentenin ücreti dışında bir de tazminat talep hakkı olması mümkündür.

  1. a)Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,
  2. b)Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa ve
  3. c)Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa,acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.
  4. d)Sigorta şirketinin feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme isteminde bulunamaz.

 

Tazminat hesaplanması

Acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır.

TAZMİNAT İSTEYEBİLME SÜRESİ

Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.

Acentelik sözleşmesi ile kuruluş aşamasında; DENKLEŞTİRME TAZMİNATINDAN VAZGEÇME YADA PORTFÖY TAZMİNATI hakkından haktan feragat durumunda;

6098 sayılı TBK 25. maddesi ile

 “Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı” belirtilmiş olup bu madde hilafında konulan kayıtlar kesin hükümsüzlük yaptırımına tabidir.

Yine kanunun 20. maddesinin son fıkrasında “Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümlerini sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanacağı” hükme açıkça bağlanmıştır.

Bu kapsamda, tazminat ödenmeyeceğine ilişkin maddenin uygulama alanı kalmamıştır.

İlgili kanun maddesi uyarınca ve Yargıtay kararları dahilinde Denkleştirme Tazminatı (Portföy tazminatı) isteme hakkından “önceden” vazgeçmek mümkün değildir. Bu sebeple Yapılan anlaşmalarda bu haktan önceden vazgeçilemeyeceği prensibi dikkate alınarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.